ทำมาดี สุนทรีความหอมเพื่อสุขภาพ


2018-09-04 01:08

จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน : 177

วิสาหกิจชุมชุน เครื่องหอม เมืองสระแก้ว ( ทำมาดี ) "สุนทรีความหอมเพื่อสุขภาพ" ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 19 กันยายน 2545 จาก ประสบการณ์ การทำงาน มากกว่า 15 ปี ซึ่งเริ่มต้น ด้วย ความชอบ ในกลิ่นหอม และสมุนไพร เกิดเป็น ความรัก ความผูกพันธ์ ในอาชีพ จนปัจจุบัน กลายเป็น จิตวิญญาณ ใน การทำงาน ที่จะ สร้างสรรค์ ผลงาน เพื่อคุณ จากการ ผสมผสาน ระหว่างกลิ่นหอม และสมุนไพร ที่มี คุณภาพดี เราใส่ใจ ทุกขั้นตอน การผลิด จนได้มา ซึ่งความ ภาคภูมิใจ ในผลิตภัณฑ์ ที่ทรงคุณค่า คู่คนไทย สู่สากล

  • Mission สร้างงาน สร้างอาชีพ สมาชิก อยู่ดีกินดี
  • Vision ผลิตสินค้า มีคุณภาพ สืบสาน ภูมิปัญญา ท้องถิ่น สู่การ พึ่งพาตนเอง อย่างยั่งยืน

วิสาหกิจชุมชุน เครื่องหอม เมืองสระแก้ว ( ทำมาดี ) "สุนทรีความหอมเพื่อสุขภาพ" เริ่มต้นด้วย ความชอบ ในกลิ่นหอม และสมุนไพร เกิดเป็น ความรัก ความผูกพันธ์ ในอาชีพ กลายเป็น จิตวิญญาณ ผสมผสาน ระหว่างกลิ่นหอม และสมุนไพร ที่มี คุณภาพดี เป็นความ ภาคภูมิใจ ในผลิตภัณฑ์ ที่ทรงคุณค่า คู่คนไทย สู่สากล โทร.09 (tel:061-9599289) อีเมล์[[email protected]

0